dimarts, 17 d’octubre de 2017

Busco la llista de passatgers de quan el meu besavi va anar a Amèrica...

Una de les consultes més freqüents que tenim a l’arxiu del Museu Marítim de Barcelona (MMB) és la cerca de llistes de passatgers, molt sovint en el marc de cerques genealògiques. Recórrer al fons documental de l’empresa una informació tan bàsica com controlar qui embarcava, sembla, si més no, lògic.

La Compañía Trasatlántica Española S.A. va tenir un paper rellevant en el fenomen migratori de la segona meitat del segle XIX i les primeres dècades del segle XX. En una època en què l’aviació encara no era a l’abast de tothom, el transport marítim fou la forma més popular de viatjar. Els principals ports de destí als quals arribaven els vaixells de la Trasatlántica eren Nova York, l’Habana, Buenos Aires, Montevideo i Manila, fent escala en països com Colòmbia, Veneçuela, Sri Lanka, Singapur o Guinea Equatorial.

El cas és que al fons de la Compañía Trasatlántica gestionat per l’MMB, que correspon bàsicament a la delegació de la mateixa a Barcelona, no es conserven aquestes llistes. El motiu pel qual no s’han conservat, si bé no ho coneixem l’avatar que es va creuar amb elles al llarg de la seva història arxivística, podria ser que amb el pas dels anys, al perdre la utilitat per la qual es van crear (embarcar i desembarcar uns passatgers i les seves pertinences i controlar l’abonament de les taxes corresponents), es va considerar que conservar-les no tenia sentit. És a posteriori que han adquirit un valor històric i ara són documents de gran interès.

Totes les llistes de passatgers que conserva el Museu són:
- 1892-1894. Boletín de la Compañía Trasatlántica de Barcelona aris orígens i destinacions: publicació de tots els passatgers dels vaixells de la Compañía en aquest període. Varis orígens i destinacions. Disponible aquí.
- 1936. Llibre de control de cobrament del passatge (fons Compañía Trasatlántica): viatge Veracruz Bilbao, Bilbao-Veracruz, de gener a setembre.
- 1949. Llista de passatgers del vapor Habana: viatge des de diversos punts del Mediterrani - New York - Habana. Fons Compañía Trasatlántica, de 10 de febrer.


Una vegada dit això, per no desencoratjar aquells que cerquen aquestes dades, recordem que si bé és cert que les companyies navilieres havien de tenir una llista dels passatgers que embarcaven als seus vaixells, no podem obviar que estem davant un fenomen migratori que requeria una sèrie de permisos i tràmits, competència d’una autoritat pública, tant a l’hora d’abandonar el país d’origen, com per ingressar al país de destí, final o d’enllaç. Els controls de les administracions públiques competents eren més normativitzats, extensos i rigorosos que els que pogués portar una empresa privada i, a priori, la conservació dels documents hauria de ser més assegurada en les primeres.

Vist l’interès generalitzat per les dades migratòries, sigui a nivell científic, particular o polític, avui dia comptem amb recursos més o menys integradors que treballen en donar resposta. Movimientos Migratorios Iberoamericanos és una plataforma amb la voluntat de facilitar la cerca referent a persones que van emigrar a països de parla hispànica. A més de la base de dades sobre la qual es poden fer les cerques particulars, ofereix una compilació dels centres als quals es pot dirigir la cerca, reunits en funció del país d’origen/destí.

A mode de síntesi, en les rutes que operava la Compañía Trasatlántica, les fonts d’informació dels països rebedors són:
-       Estats Units: Ellis Island Foundation
-       Filipines: National Archive of the Philippines

En el cas particular de Barcelona, també pot ser d’ajut consultar la hemeroteca de la Vanguardia, ja que tenia una secció dedicada a “movimiento marítimo”, on informava de sortides i arribades de bucs. L’hemeroteca es remunta a 1881. També recull el moviment de bucs el butlletí de la Cambra Oficial de Comerç i Navegació de Barcelona, amb el títol Comercio y navegación. El seu abast cronològic és de 1918 a 1936 i de 1939 a 1966.

Els resultats de la investigació històrica en arxius resta subjecta a la història arxivística que hagi tingut la documentació, al funcionament de l’òrgan productor, a la sensibilitat en la consciència de l’interès de la preservació de la documentació i a les circumstàncies en matèria de conservació que pot haver patit la documentació des del moment en què va néixer.

Per consultar, investigar i aprofundir en altres aspectes relacionats amb els fluxos migratoris de finals del segle XIX i principis del XX, l’MMB posa a disposició dels investigadors, d’interès professional o personal, els fons d’arxiu de la mateixa Compañía, així com altres fons i col·leccions.

Esperem que la informació aportada resulti d’interès i de motivació per seguir la investigació. 

Busco la lista de pasajeros de cuando mi bisabuelo se fue a América...

Una de las consultas más frecuentes que tenemos en el archivo del Museu Marítim de Barcelona (MMB) es la búsqueda de listas de pasajeros, a menudo en el marco de investigaciones genealógicas. Recurrir al fondo documental de la empresa de transporte una información tan básica como controlar quién embarcaba, parece, si más no, lógico.

La Compañía Trasatlántica Española S.A. tuvo un papel relevante en el fenómeno migratorio de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. En una época en que la aviación aún no estaba al alcance de todos, el transporte marítimo era la forma más popular de viajar. Los principales puertos de destino a los que llegaban los buques de la Trasatlántica fueron Nueva York, Habana, Buenos Aires, Montevideo y Manila, con escala en países como Colombia, Venezuela, Sri Lanka, Singapur o Guinea Ecuatorial.

El caso es que en el fondo de la Compañía Trasatlántica gestionado por el MMB, que corresponde básicamente a la delegación de la misma en Barcelona, no se conservan estas listas. El motivo por el cual no se han conservado, aunque no conocemos el avatar que se cruzó con ellas a lo largo de su historia archivística, podría ser que con el paso de los años, al perder la utilidad por la cual se crearon (embarcar y desembarcar unos pasajeros y sus pertenencias y controlar el abono de las tasas correspondientes), se consideró que conservarlas no tenía sentido. Es a posteriori que han adquirido un valor histórico y ahora son documentos de gran interés.

Todas las listas de pasajeros que conserva el Museu son:
- 1892-1894. Boletín de la Compañía Trasatlántica de Barcelona: publicación de todos los pasajeros de los barcos de la Compañía en este período. Varios orígenes y destinos. Disponible aquí.
- 1936. Libro de control de cobro del pasaje (fondo Compañía Trasatlántica): viaje Veracruz Bilbao, Bilbao-Veracruz, de enero a septiembre.
- 1949. Lista de pasajeros del vapor Habana: viaje desde varios puntos del Mediterráneo - New York - Habana, de 10 de febrero.


Dicho esto, para no desanimar a aquellos que busquen este tipo de datos, recordamos que si bien las compañías navieras tenían que llevar una lista de los pasajeros que embarcaban en sus barcos, no podemos obviar que estamos ante un fenómeno migratorio que requería una serie de permisos y trámites, competencia de una autoridad pública, tanto para abandonar el país de origen, como para ingresar en el país de destino, final o de enlace. Los controles de las administraciones públicas competentes eran más normativizados, extensos y rigurosos que los que pudiera llevar una empresa privada y, a priori, la conservación de los documentos debería estar más asegurada en las primeras.

Ante el interés generalizado por los datos migratorios, sea a nivel científico, particular o político, hoy en día contamos con recursos más o menos integradores que trabajan para dar respuesta. Movimientos Migratorios Iberoamericanos es una plataforma con la voluntad de facilitar la búsqueda de personas que emigraron a países de habla hispánica. Además de la base de datos sobre la que se pueden hacer las búsquedas particulares, ofrece una compilación de los centros donde dirigir la investigación, agrupados en función del país de origen/destino.

A modo de síntesis, en las rutas que operaba la Compañía Trasatlántica, las fuentes de información de los países recibidores son:
-       Estados Unidos: Ellis Island Foundation
-       Filipinas: National Archive of the Philippines

En el caso particular de Barcelona, también puede resultar de ayuda consultar la
hemeroteca de la Vanguardia, ya que tenía una sección dedicada a “movimiento marítimo”, donde informaba de llegadas y salidas de buques. La hemeroteca se remonta a 1881. También recoge el movimiento de buques el boletín de la Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona, con el título Comercio y navegación. Su período cronológico es de 1918 a 1936 y de 1939 a 1966.

Los resultados de la investigación histórica en archivos está sujeta a la historia archivística que haya podido tener la documentación, al funcionamiento del órgano productor, a la sensibilidad en la consciencia del interés de la preservación de la documentación y a las circunstancias en materia de conservación que puede haber sufrido la documentación desde el momento en que nació.

Para consultar, investigar y profundizar en otros aspectos relacionados con los flujos migratorios de finales del siglo XIX y principios del XX, el MMB pone a disposición de los investigadores, de interés profesional o personal, los fondos de archivo de la misma Compañía, así como otros fondos y colecciones.

Esperamos que la información aportada resulte de interés y motivación para seguir la investigación.